„Učitelia musia cítiť podporu a dôveru skôr, než pred nich položíme akúkoľvek výzvu.“

           Dagmara Verešpejová

                        riaditeľka RCPU a mentorka

                     [email protected]

+421 918 634 453

Vidím zmysel v prepájaní formálneho a neformálneho vzdelávanie v školách, čo prináša pridanú hodnotu v oblasti rozvoja zručností žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ďalších dôležitých ľudí v prostredí školy, potrebných pre život.

Študovala som na Prešovskej univerzite v Prešove odbory pedagogika – telesná výchova a sociálna práca. V minulosti som pôsobila v Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálnej koordinátorky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax, v Rade mládeže Prešovského kraja ako lektorka neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov s mládežou a v Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, kde som nadobudla kvalitný základ a cennú prax v oblasti neformálneho vzdelávania. Som spoluzakladateľkou CeNef - centra pre podporu neformálneho vzdelávania v Prešove, v ktorom pôsobím ako lektorka a koordinátorka vzdelávania.

Súčasná práca mentorky mi dáva príležitosť a priestor podeliť sa so svojimi skúsenosťami v oblasti neformálneho vzdelávania, rozvoja soft skills a práce s ľuďmi. Prácu mentorky vnímam ako vzájomné obohacovanie, možnosť rozvíjať sa a komunikovať s ľuďmi.

            Petronela Kovaľová

                                      mentorka                             

                   [email protected]

+421 918 627 593

Svoju vášeň pre vzdelávanie som našla ako dieťa u svojho prvého učiteľa a milujem ju doteraz. Spolupodieľať sa na zlepšovaní vzdelávacieho procesu považujem za skvelú príležitosť. Práca mentorky je pre mňa spôsob, ako podať získané skúsenosti ďalej.

Vzdelanie a prax som získala ako učiteľka  spoločensko-vedných predmetov, ktoré som rozšírila o špeciálnu pedagogiku, v ktorej vidím aj hlbší zmysel a teraz pôsobím aj ako interná doktorandka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Prešovskej univerzite.

Moja práca mi dala mnoho skúseností v rámci inklúzie a rada sa o ne podelím s kolegami. Inklúzia nie je len pre žiaka, ale aj pre učiteľa. Myslím si, že učiteľ si zaslúži priestor pre svoj rast a ja mu budem rada pomocnou rukou.                  Janka Pavuková

                                       mentorka

                        [email protected]

+421 918 630 090

„Všetko so všetkým súvisí ...”, preto život nekategori-zujem. Snažím sa naplno prežívať zázrak prítomného okamihu. Mentoring vnímam ako bránu pre nové možnosti v rozvoji výnimočných kvalít, cestu k aktív-nemu dosahovaniu cieľov, priestor pre objavovanie veľkých maličkostí.

Na Prešovskej univerzite som vyštudovala učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov NAV a ETV; následne som absolvovala rozširujúce štúdium MAT pre II. stupeň ZŠ a SŠ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Ako učiteľ - facilitátor chcem vo vzdelávaní prispievať k budovaniu charakteru študenta. Vytvárať pozitívnu klímu, sociálne silné vzdelávacie prostredie.

Rada ľudí inšpirujem,  povzbudzujem, motivujem a učím napredovať. Pocit, že niekomu vďaka môjmu úsiliu zlepším deň, je naozaj príjemne príjemný. 


               Ľudmila Kónyová

                                    mentorka                             

                    [email protected]

+421 918 627 428

Moderný učiteľ nie je len ten, kto učí, ale aj ten, kto sa učí. A to je i môj prípad. Práca so žiakmi ma každo-denne obohacuje, inšpiruje, nabíja energiou a rados-ťou. Vediem ich k dobrovoľníctvu, aktívnemu občian-stvu i sociálnym projektom. Dnešná škola nie je len o vedomostiach, ale najmä o hodnotách a vzťahoch.

Učím SJL a DEJ,  som spoluautorkou najnovších učebníc a cvičebníc pre ZŠ i SŠ. Možnosť robiť men-tora je pre mňa výzvou. Chcem trpezlivo pomáhať hľadať ľuďom ich potenciál, rozvíjať silné stránky, spo-ločne objavovať a pomenúvať možné kroky v raste.  

Menia sa nám žiaci, meníme metódy práce s nimi. Sama rada experimentujem najmä počas projektového a blokového vyučovania. Pozývam všetkých záujemcov na zmysluplnú cestu spoločného napredovania.

                Danka Kožlejová

                                    mentorka                             

                     [email protected]

+421 918 629 982

V práci mentorky mám možnosť zúročiť dlhoročné skúsenosti učiteľky ekonomických predmetov na strednej škole, ako aj z pozície riaditeľky školy. Aj keď mám učiteľské skúsenosti  zo strednej školy, verím, že sú použiteľné aj na základnej škole, pretože princíp vzdelávania je stále ten istý.

Reformu školstva vidím ako potrebnú zmenu, pretože žijeme v dobe s inými možnosťami a požiadavkami, v škole nám sedia iní žiaci, ako to bolo ešte pred nedávnom. Ponúkam možnosť pomôcť  tým, ktorí sa rozhodnú zmenu vo svojej práci prijať a uskutočniť. Zároveň skladám poklonu pred všetkými, ktorí už našli v sebe chuť a odvahu pustiť sa do zmeny. Byť vaším zamestnancom, kolegom, žiakom je určite super.

Ak chcete vykročiť na cestu zmeny, alebo potrebujete povzbudenie, rada vás budem sprevádzať.


                   Galina Čajková

                                       mentorka

                         [email protected]

+421 918 623 003

Milé slovo, ľudské pochopenie a cesty k  cieľom v našom učiteľskom poslaní smerujeme k iným. Mentoring je pre mňa krásnou  cestou ako empatiu, ocenenie, pozornosť a skúsenosti darovať učiteľom.

Som učiteľka, cvičná učiteľka, autorka projektov, metodík, inovácií. Špecializujem sa na personalizované učenie, projektové vyučovanie, učebné štýly, efektivitu v učení, individualitu žiaka. Mojou doménou nie je teória, ale prax, mojou snahou je učiť bez stresov a hľadať v každom to naj. Baví ma učiť inak. To všetko v predmetoch biológia, geografia a v envirooblasti.

Ak mi dovolíte vstúpiť do Vášho učiteľského sveta, rada vás budem na vašej ceste v úlohe mentorky sprevádzať...


                      Peter Sýkora

                                          mentor

                           [email protected]

+421 918 624 991

Ako otec dvoch detí, ktoré vstupujú do procesu vzdelávania, budem veľmi rád, ak svojou mentorskou činnosťou prispejem k jeho napredovaniu a prispô-sobovaniu sa podmienkam 21. storočia.

Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Prahe. Doposiaľ som pracovne pôsobil v rámci projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch. Formou školení a workshopov sme pomáhali klientom v začiatkoch podnikania.

Profesijne sa venujem lektorovaniu hlavne formou neformálneho vzdelávania. Ide o zážitkové školenia z oblastí rozvoja mäkkých zručností, finančnej gramotnosti, strategického plánovania alebo kritického myslenia v online priestore.

Rád sa z pozície mentora o svoje skúsenosti a poznatky podelím.