Zaslanie záväznej prihlášky bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely registrácie na aktivitu podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Ak sa aktivity nezúčastníte, Vaše údaje poskytnuté na účel registrácie budú po ukončení aktivity vymazané. Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu ani nebudú poskytnuté inému subjektu. Ak bude Vaša prihláška akceptovaná, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov Vami poskytnutých v tejto prihláške na aktivitu, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov aktivity pre dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie aktivity. Obsahom spracúvania je evidovanie záujemcov na aktivity, oznámenie o akceptovaní prihlášky, komunikácia so záujemcami o školenie, vyhodnotenie účasti, spracovanie podkladov na dokladovanie výdavkov potrebných na zabezpečenie aktivity a výdavkov na zabezpečenie stravovania a ubytovania počas aktivity. Príjemcovia údajov sú Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania  a školitelia za účelom vyhodnotenia dochádzky. Doba uchovávania osobných údajov účastníkov, ktorí sa zúčastnia aktivity bude 10 rokov. Organizátor spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Organizátor má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u organizátora aktivity máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


Udeľujem súhlas organizácii RCPU – Regionálne centrum podpory učiteľov, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov na použitie obrazových snímok s mojou osobou z realizácie podujatia na účely propagácie podujatia na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach a v propagačných materiáloch.