Informácie pre záujemcov o pozíciu mentora v regionálnom centre podpory Prešov

Kto sa môže stať mentorom a kde sa má hlásiť?

 •  Mentorom má byť šikovný, inšpiratívny a aktívny pedagóg otvorený k inováciám v regiónoch, ktorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov.
 •  Mentor zostane aktívnym učiteľom na škole s čiastočným úväzkom (približne 2 dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa bude venovať mentorskej činnosti.
 •  Zamestnávateľom mentor bude RCPU Prešov (Prešovská univerzita ako zriadovateľ RCPU Prešov), ktoré ho vyberie prostredníctvom výberového konania v spolupráci s MŠVVaŠ SR.
 • Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho tvoria aktívni kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok s minimálnou praxou 5 rokov.
 • Najviac 25% z celkového počtu mentorov v RCPU tvoria osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia I. alebo II. stupňa.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n. o., Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.)
 • Odhadovaná priemerná odmena mentora je približne 800 – 850 eur/mes. brutto pri úväzku 18,7 hodiny (v závislosti od jeho kvalifikácie, praxe a personálnej politiky zriadovateľa RCPU).

Aké úlohy bude mať mentor?

Hlavnými úlohami mentora, resp. jeho povinnými aktivitami sa stanovuje náplň práce / pracovný výkon mentora.

Od mentora sa očakáva, že bude najmä:

 • Zabezpečovať poradenské aktivity v školách a školských zariadeniach prezenčným, alebo dištančným spôsobom (mentoring).
 • Realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a VPZ v stanovených oblastiach.
 • Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne.
 • Prispievať k vytváraniu partnerstiev s partnermi v regióne.
 • Vykonávať administratívne úlohy spojené s pracovným miestom.


Prihláška na pozíciu MENTORA